Ledenreglement van de PVinBalanZ van ZorgSaam

Toelichting/Lidmaatschap

Eenieder die werkzaam is bij Stichting ZorgSaam en Apotheek Scheldezoom, heeft recht om lid te worden van de personeelsverenging.

Voorwaarde voor inschrijving als lid is, dat het lid een maandelijkse bijdrage in de vorm van contributie afdraagt van € 2,50 per maand  (vastgesteld per 01-01-2018). Dit bedrag wordt, met toestemming van betrokkene, ingehouden op het salaris. Na inschrijving van het lidmaatschap blijft het lid gedurende 1 jaar lid met stilzwijgende verlenging. Na 1 jaar kan het lid zelf het lidmaatschap opzeggen.

Het lidmaatschap eindigt:

als het lid het lidmaatschap wenst op te zeggen na een periode van 1 jaar.(anders gaat het     lidmaatschap stilzwijgend door)

 • door opzegging van de medewerker via de website, daarna wordt het lid doorgestuurd via Mijn AFAS
 • door beëindiging van werkzaamheden bij voornoemde Stichting
 • door beëindiging als vrijwilliger bij voorgenoemde Stichting
 • door overlijden
 • door wangedrag vastgesteld door het bestuur van PVinBalanZ

Aanmelding:

Aanmelden voor activiteiten kan alleen via de website.

Deelname aan activiteiten:

Elk lid mag deelnemen aan georganiseerde activiteiten, na eenmalige registratie/inschrijving lidmaatschap. Per activiteit bepaalt het bestuur hoeveel deelnemers toegelaten worden en of een introducé toegestaan wordt. Indien een lid niet meer meegaat vervalt automatisch de introducé.

Legitimeren:

Indien een medewerker zich bij een activiteit uitgeeft als lid van de verenging en bij controle blijkt deze geen lid te zijn, dan is het bestuur bevoegd alsnog een volledige vergoeding te vragen voor betreffende activiteit.

Kosten activiteit:

 • Er wordt een begroting gemaakt en de penningmeester is verantwoordelijk voor de     financiële afhandeling van de georganiseerde activiteit. Leden personeelsvereniging betalen minimaal 50% van de kosten van de activiteit. Introducés betalen de kostprijs. Het bestuur is gemachtigd hiervan af te wijken.
 • Organiseren van gezinsactiviteiten wordt altijd in overleg gepland en de bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld.
 • Betaling wordt via IDEAL afgehandeld tijdens inschrijving voor een activiteit. Dit is tevens de bevestiging voor die activiteit.

Teruggave betaling:

 • Inschrijving is bindend.
 • Alleen als er een wachtlijst is, kan men bij afmelding zijn geld terug krijgen mits er geen kosten gemaakt zijn. Het bestuur heeft ten allen tijden het recht om op deze beslissing terug te komen.
 • Staan er geen personen op de wachtlijst, dan kan het lid zelf een vervanger zoeken. Is deze persoon geen lid, dan wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

Uitzondering: Indien lid/introducé opgenomen is in het ziekenhuis of bij overlijden worden alle kosten terugbetaald.

Aansprakelijkheid:

Deelname aan activiteiten geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico door de leden en introducées.

PVinBalanz aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of andere schade door deelnemers geleden tijdens activiteiten.

PVinBalanZ is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van haar deelnemers tijdens activiteiten.

PVinBalanZ is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies van bezittingen voorafgaand, tijdens of na afloop van een activiteit of reis.

Iedere deelnemer aan activiteiten van PVinBalanz is verplicht zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en reisverzekering.

Leden van het bestuur PVinBalanz kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ongevallen, ziekte, overlijden of vermissing van bezittingen voor, tijdens of na activiteiten door haar georganiseerd.

PVinBalanz zal voor risicovolle activiteiten en meerdaagse reizen een aparte evenementenverzekering afsluiten.

Publicatie foto’s:

Tijdens activiteiten kunnen foto’s door PVinBalanZ worden gemaakt. Door deelname aan activiteiten georganiseerd door PVinBalanZ geeft u toestemming voor mogelijke publicatie van deze foto’s op de website van PVinBalanZ. Het kan voorkomen dat anderen (deelnemers aan activiteiten van PVinBalanZ) foto’s maken tijdens activiteiten, wij gaan er vanuit dat anderen tevens zorgvuldig omgaan met gebruik van deze foto’s en terughoudend zijn bij het plaatsen van de foto’s op internet. Daarnaast is dat mogelijk dat PVinBalanZ, bij gebrek aan eigen fotomateriaal, ontvangen foto’s van anderen plaatst op de website. De impliciete toestemming bij deelname aan activiteiten omvat tevens deze vorm van publicatie.

Jaarvergadering:

Eénmaal  per jaar nodigt de personeelsvereniging, volgens de statuten,  de leden uit voor een algemene jaarvergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden m.b.t. de organisatie en financiën.

Rooster van aftreden:

 • Een bestuurslid heeft 3 jaar zitting in het bestuur deze zitting kan na herbenoeming telkens verlengd worden met een periode van 3 jaar.
 • De voorzitter, secretaris en penningmeester mogen niet gelijktijdig in hetzelfde jaar aftreden
 • Bestuursverkiezing vindt plaats tijdens de algemene leden vergadering.

Informatie

De vereniging wordt aangestuurd door een algemeen bestuur.

Functies bestuur

Voorzitter

Vice-Voorzitter

Secretariaat

Vice-Secretariaat

Penningmeester

Vice-Penningmeester

Website

Leden administrateur

Facebook + Instagram

Overige bestuursleden

Statuten

Personeelsvereniging vastgesteld op     maart 2018 bij notaris en gewijzigd bij afschrift ener akte per    maart 2018, zijn in beheer van voorzitter.

Referenties

 • Ledenreglement vastgesteld op 2018
 • Aanpassingen: Vastgesteld in de vergadering op 2018 n.a.v. statutenwijziging, afschrift ener akte d.d.          2018
 • Beoordeling door Jurist Stichting ZorgSaam Autorisator